نخستین کنگره جامع بین المللی ژنتیک ایران
تماس با ما

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

محورهای همایش

1) ژنتیک انسانی و پزشکی

 • ژنتیک متابولیک ارثی                    
 • ایمونوژنتیک                   
 • نوروژنتیک         
 • ژنتیک بیماریهای قلبی و عروقی        
 • ژنتیک بیماریهای خونی      
 • ژنتیک رفتار        
 • ژنتیک بیماریهای چشم                    
 • ژنتیک ناشنوایی               
 • ژنتیک غیر مندلی             
 • ژنتیک بیماریهای چند عاملی             
 • ژنتیک و ژنومیک سرطان               
 • تشخیص قبل از لانه گزینی              
 • درمانهای ژنتیکی              
 • مدلهای حیوانی بیماریهای ژنتیکی      
 • فارماکوژنومیکس و پزشکی شخصیت             
 • سیتوژنتیک                     
 • مشاوره ژنتیک                 
 • اختلالات و نواقص مادرزادی           

 

     2) ژنتیک گیاهی

 • ژنتیک کلاسیک                
 • ژنتیک کمی         
 • ژنتیک جمعیت                 
 • ژنتیک تکامل                   
 • ژنتیک تکوینی                 
 • سیتوژنتیک                     
 • اپی ژنتیک                      
 • ژنتیک کاربردی گیاهی       
 • ژنتیک زیست بوم ها                      
 • ژنتیک بر همکنش گیاه و ریزسازواره ها          
 • ژنتیک پلی پلوئیدی            
 • ژنتیک پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی              
 • مهندسی ژنتیک                
 • کشت سلول گیاهی             
 • سیستم ها و شبکه های زیستی                       
 • تکنیک های پیشرفته در ژنتیک گیاهی             
 • نشانگرهای مولکولی                      
 • عملکرد ژنوم                   
 • آنالیز بیان ژن                   
 • ساختار ژنوم گیاه               
 • شناسایی و تعیین ساختار ژن 

 

3)      ژنتیک پزشکی قانونی و تعیین هویت                

 • فناوریها و نوآوری در ژنتیک قانونی  
 • ژنتیک در پزشکی قانونی                
 • ژنتیک در پلیس جنایی                    
 • ژنتیک در تعیین هویت                   
 • نمونه های غیر انسانی                    
 • نمونه های غیر انسانی مخلوط با نمونه انسانی   
 • مباحث حقوقی و اخلاقی در تعیین هویت                      
 • تعیین هویت بقایای انسانی در حوادث  
 • تعیین هویت در بلایای طبیعی

 

4)      ژنتیک ریزسازواره ها

 • ژنتیک ویروس ها             
 • ژنتیک باکتری ها              
 • ژنتیک انگل ها     
 • ژنتیک قارچ ها                 
 • متا ژنومیکس       
 • پروتئومیکس       
 • ترانس کریپتومیکس                       
 • ژنتیک مقاومت دارویی       
 • تشخیص مولکولی ریزسازواره های بیماری زا               
 • تنوع میکروبی     
 • همسانه سازی و مهندسی ژنتیک        
 • مکانیسم مولکولی بیماری زایی                      
 • توسعه سویه های صنعتی                
 • زیست شناسی سیستمی        
 • فیلوژنی مولکولی  
 • مهندسی متابولیک             
 • زیست فناوری میکروبی                  
 • تجزیه میکروبی آلاینده های زیستی     

 

5) ژنتیک جانوری         

 • ژنتیک و اصلاح نژاد دام     
 • ژنتیک آبزیان       
 • بیماری های ژنتیکی دام و طیور و آبزیان         
 • ژنتیک جمعیت     
 • ژنتیک حیات وحش
 • مقاومت ژنتیکی به بیماری ها در دام و طیور و آبزیان                  
 • حیوانات تراریخته 
 • RNA های غیر کد کننده     

 

6) فناوریهای نوین و پیشرفت های فناوری در ژنتیک  

 • miRNAs          
 • ژنتیک و بیولوژی تلومرها و همانند سازی DNA          
 • ژنتیک عوامل متحرک و خاموش کننده ژنها      
 • ژنتیک تکوینی                 
 • رشد و چرخه سلولی و تبادلات کروموزومی      
 • فناوریهای نوین در تشخیص

 

7)      ذخایر ژنتیک

 • شناسایی ذخایر ژنتیکی                    
 • بانکهای زیستی     
 • نگهداری ذخایر ژنتیکی       
 • تنوع زیستی                    
 • بهره برداری از ذخایر ژنتیکی           

 

8)      سلولهای بنیادی

 • بیولوژی سلولهای بنیادی جنینی                     
 • بیولوژی سلولهای بنیادی بالغ
 • مارکرهای ویژه سلولهای بنیادی                     
 • کاربرد سلولهای بنیادی در کلینیک                  
 • کاربری بیوتکنولوژی سلولهای بنیادی             
 • چالشهای قانونی ژنتیک       
 • ارزیابی و پایش برنامه ها                
 • تضمین کیفیت                  
 • استانداردها                      
 • برنامه های ملی ژنتیک                   
 • ایمنی زیستی و قوانین و مقررات ملی و بین المللی          

 

   9 )  بیوانفورماتیک    

 • بیوانفورماتیک در شناخت بیماریها      
 • بیوانفورماتیک در NGS     
 • طراحی نرم افزارهای بیوانفورماتیکی  
 • بیوانفورما تیک در مدل سازی پروتئین ها         
 • زیست سامانه ها                
 • ژنتیک باروری و سقط مکرر           
 • چالشهای قانونی ژنتیک

           

10    ) اخلاق، قوانین و مقررات و سیاست ها

 • اخلاق در تشخیص و تحقیق  
 • تضمین کیفیت      

 

   11 ) سایر

 • تکنیک های جدید تشخیص بیماریهای ژنتیکی                
 • ژنتیک سرطان                 
 • نظام سلامت و ژنتیک                    
 • ژنتیک بیماری های شایع و مولتی فاکتوریال     
 • تازه های ژنتیک بالینی        
 • ژنتیک در پزشکی قانونی
سامانه مدیریت همایش ها